Zřízení pracoviště Projektová kancelář (PR 1/2018)

platný předpis

Anotace

Tímto příkazem se zřizuje rektorátní pracoviště Projektová kancelář, které je v přímé řídící působnosti prorektora pro strategii.
Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil:
Jméno: Mgr. Jaroslava Eislerová doc. Ing. Ludmila Šterbová, CSc. prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Útvar/funkce: vedoucí PRAV prorektorka pro strategii rektorka
Datum: 29. 3. 2018 29. 3. 2018 29. 3. 2018
Podpis: Mgr. Jaroslava Eislerová, v.r. doc. Ing. Ludmila Šterbová, CSc., v.r. prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
Platnost od: 1. dubna 2018 Platnost do:
Účinnost od: 1. dubna 2018 Účinnost do:

S účinností od 1. dubna 2018 se zřizuje rektorátní pracoviště „Projektová kancelář“; organizačně toto pracoviště v gesci prorektora pro strategii.

Toto pracoviště bylo založeno s cílem přispět k realizaci strategických záměrů a priorit rozvoje VŠE. Jeho založením se vytváří podmínky pro efektivní přípravu a realizaci projektů podporujících rozvoj VŠE v oblastech mimo vědecko-výzkumnou činnost a pro efektivní čerpání prostředků dotačních titulů prostřednictvím definovaného systému pro realizaci projektů.

Projektová kancelář bude zajišťovat tyto činnosti:

 • implementace systému projektového řízení se zaměřením na oblasti mimo vědecko-výzkumnou činnost,
 • zajištění informovanosti o vyhlašovaných projektech relevantních pro VŠE a její jednotlivá pracoviště,
 • projektové poradenství,
 • koordinace přípravy a realizace projektů,
 • metodická a administrativní podpora projektových týmů při předkládání a řešení projektů,
 • zpětná vazba k realizovaným projektům
 • zajištění další související agendy.

Do náplně činnosti Projektové kanceláře dále patří:

 • metodika projektového řízení, koncepce zavádění projektového řízení,
 • spolupráce na nastavení procesu řízení projektů,
 • rozvoj efektivního řízení projektů,
 • identifikace potřeb v oblasti rozvoje projektového řízení a potřeb řešitelů projektů,
 • spolupráce s projektovými týmy, získávání a předávání know-how,
 • ad hoc poskytování poradenství a know-how,
 • řešení koordinačních aspektů projektového řízení (včetně finančního řízení a controllingu, personálního plánování, risk managementu),
 • formalizace projektové přípravy, projektová podpora, PR projektů,
 • aktualizace webu Projektové kanceláře,
 • vytváření, aktualizace a zveřejňování databáze projektů a databáze výzev.

Za činnost Projektové kanceláře je odpovědný její vedoucí.