Ohlédnutí za akademickým rokem 2021/22

Po dvou letech výrazně poznamenaných koronavirem a mimořádnými opatřeními proti jeho šíření proběhl právě končící akademický rok bez omezení výuky. Výuka se v letním i zimním semestru konala prezenčně dle harmonogramu, proběhla řada odborných i společenských akcí a provoz školy nebyl téměř omezen. Nicméně některé velké akce ještě dozvuky pandemie poznamenaly, nekonal se např. oblíbený ples VŠE nebo Absolventský večer.

Letní semestr byl významně poznamenán vypuknutím války na Ukrajině. VŠE okamžitě zareagovala a přijala třicet čtyři studentů-uprchlíků v rámci programu freemovers. Zároveň nabídla pomoc, zejména ubytování a materiální pomoc, rodinám současných studentů i těch nově příchozích. Vedení VŠE v této souvislosti velmi oceňuje zodpovědný a solidární přístup pracovníků VŠE i studentů, kteří například zorganizovali materiální sbírku. Podrobnosi o pomoci ukrajinským občanům najdete ZDE.

Počty studentů

V roce 2021 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 493 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 176, Fakulta podnikohospodářská měla celkem 3 472 studentů, Fakulta informatiky a statistiky 2 671, Národohospodářská fakulta 1 439 a Fakulta managementu 994 studentů.
I přes složitější situaci ve světě způsobenou různorodými protiepidemickými opatřeními a omezeními pohybu se zájem o studium v cizojazyčných studijních programech opětovně zvýšil. Studovalo v nich celkem 1 152 studentů.

Personálie

Uplynulý rok přinesl změny na několika postech ve vedení školy. Rektorem byl zvolen doc. Petr Dvořák. Řízení univerzity převzal po prof. Haně Machkové, která byla v čele školy osm let. Funkční období nového rektora začalo 1. dubna 2022 a skončí 31. března 2026.

Rektor do funkce jmenoval také své nejbližší spolupracovníky, nové prorektory:
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. – prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, statutární zástupce rektora
prof. Ing. Hana Machková, CSc. – prorektorka pro mezinárodní vztahy
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. – prorektor pro rozvoj a Corporate Relations
prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. – prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium
Ing. Milan Nidl, MBA – prorektor pro informatiku a digitalizaci

Další členové vedení, kvestor Ing. Tomáš Zouhar a kancléř doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., ve svých funkcích zůstali i nadále.

Ke změnám došlo i na postech děkanů tří fakult. Doc. Ladislava Mejzlíka nahradil v čele FFÚ po dvou funkčních obdobích prof. Petr Musílek. Na FPH byl zvolen prof. Jiří Hnilica, který se řízení ujímá 1. července po prof. Ivanu Novém. Stejné funkční období čeká doc. Miroslava Ševčíka na NF, který přichází po doc. Zdeňku Chytilovi.
V tomto roce se uskutečnila volba děkana také na FIS. Akademický senát v pozici jednomyslně potvrdil prof. Jakuba Fischera.

Akreditace a ocenění

VŠE dlouhodobě usiluje o získání a udržení celosvětově uznávaných mezinárodních akreditací, protože si je vědoma toho, že plnění standardů a kritérií mezinárodních akreditací je účinným nástrojem jak pro neustálé zvyšování kvality, tak pro posílení dobrého jména VŠE v České republice i v zahraničí.
VŠE intenzivně pracovala na plnění cílů, které si v roce 2018 stanovila v sebehodnotící zprávě (Initial Self Evaluation Report) u každého z 15 kvalitativních standardů, které musí naplnit pro získání institucionální akreditace AACSB. Jedná se o projekt, do kterého je zapojeno všech šest fakult VŠE. Hlavní důraz byl v roce 2021 kladen na zlepšení oblastí, které byly akreditační komisí identifikovány jako slabší stránky VŠE a na vypracování třetí průběžné kontrolní zprávy (Third Progress Report), která obsahovala i zvláštní přílohu věnovanou pandemii covid-19 a jejím dopadům na aktivity VŠE. Zprávu AACSB schválila a akreditační komise školu vyzvala, aby podala žádost o realizaci konečné akreditační fáze, kterou je Peer Review. VŠE tak učinila v říjnu 2021. I tuto žádost AACSB akceptovala a předsedou Peer Review týmu stanovila děkana finské Aalto University School of Business prof. Timo Korkeamäkiho.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol přispívá umístění v mezinárodně uznávaných žebříčcích. VŠE byla v roce 2021 úspěšná zejména ve dvou prestižních hodnoceních. Bodovala v žebříčku Financial Times European Business School Ranking 2021, kde jsou zveřejněny výsledky devadesáti nejlepších evropských škol. Umístila se na 55. místě, stejně jako v roce 2019, v rámci střední a východní Evropě jí patří druhé místo za polskou Kozminski University.

VŠE dlouhodobě boduje také v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject, a to ve dvou oborech v rámci oblasti vzdělávání Společenské vědy a management (Social Science and Management). Letos, stejně jako loni, se v oboru Ekonomie a ekonometrie umístila na 250.-300. místě a v oboru Účetnictví a finance na 201.-250. místě.

V hodnocení Eduniversal Business School Ranking získala VŠE opětovně pět akademických palem za internacionalizaci a byla vyhodnocena jako nejlepší Business School in Eastern Europe. Již od roku 2008 se škola v hodnocení Eduniversal pravidelně umisťuje mezi trojicí nejlepších škol dané geografické oblasti, do které řadí hodnotitelé celkem 21 zemí.

Mezinárodní spolupráce

V oblasti internacionalizace, která je nejsilnější stránkou VŠE, se škole podařilo obnovit výměnný program. Do zahraničí vyjelo na studijní nebo pracovní pobyt celkem 873 studentů, což byl oproti „předcovidovému“ roku 2019 pokles o necelých 20 %, v roce 2020 vyjelo o 130 studentů méně.
Celkově studenti VŠE vycestovali do 46 zemí na 5 kontinentech, nejčastěji do Německa. Mezi nejoblíbenější destinace patřila Francie, Rakousko a Švédsko. Často zamířili i do mimoevropských zemí, například do USA, Kanady, Hongkongu, Thajska či Brazílie.
VŠE zároveň přivítala na výměnný pobyt 621 zahraničních studentů.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla prioritou implementace Metodiky 2017+. Na VŠE byly řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. Pro rok 2021 bylo pracovníky VŠE podáno celkem 32 návrhů výzkumných projektů GA ČR, z nichž bylo přijato celkem sedm projektů. Časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers jsou uváděny v informačních službách Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report / Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge a jsou rovněž zařazeny v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Tyto časopisy dlouhodobě přispívají k dobrému jménu českého ekonomického výzkumu v ČR i zahraničí. Časopis CEBR (Central European Business Review) je indexován v databázi Scopus.

Rozvoj VŠE

VŠE formulovala své strategické priority ve Strategickém záměru na roky 2021–2025. Tyto priority byly koncipovány v úzké provázanosti na strategické priority Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vycházejí z dlouhodobé mise a vize VŠE.

VŠE se rozhodla reagovat na změnu vnějších podmínek prostřednictvím rozvoje flexibilních forem vzdělávání, které odrážejí nezbytnost více využívat nových metod vzdálené výuky s využitím informačních technologií. V roce 2021 investovala velké prostředky do vybavení několika poslucháren moderními technologiemi, které umožňují hybridní výuku. Tyto místnosti se využívaly zejména pro synchronní výuku zahraničních studentů, kteří kvůli pandemickým opatřením nemohli přicestovat do ČR. VŠE se rozhodla, že elektronická podpora vzdělávání bude realizována v jednotném centrálním celoškolním LMS. Ten bude dostupný všem fakultám a útvarům VŠE. LMS bude použitelný pro elektronickou podporu výuky ve všech formách studia a ve všech předmětech na škole. Dále bude použitelný pro přípravu i realizaci výuky v rámci programů celoživotního vzdělávání, pro konference a workshopy, pro kurzy pro odbornou veřejnost a střední školy, včetně MOOC.

Společenské události

U příležitosti končícího mandátu se rektorka VŠE prof. Hana Machková rozhodla udělit tři pamětní medaile za dlouhodobý přínos a zásluhy o rozvoj Vysoké školy ekonomické v Praze. Na Akademickém plénu v březnu 2022 převzali medaili děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ivan Nový a děkan Národohospodářské fakulty prof. Zdeněk Chytil.

VŠE potřetí ocenila nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2021 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Martina Jiránková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Miroslava Otavová, prom. mat., za NF Ing. Michal Mirvald a za FM PhDr. Jan Závodný Pospíšil. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Jan Molín, David Říha a Michal Mirvald získali titul Pedagog roku zatím ve všech ročnících ankety, Martina Jiránková získala toto ocenění podruhé.

Během akademického roku 2021/22 udělila VŠE tři čestné doktoráty. Uděluje je zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. V minulosti převzala čestný titul VŠE „Doctor oeconomiae honoris causa“ řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny Robert A. Mundell, Milton Friedman, Gary S. Becker a Richard Thaler.

V září 2021 převzal čestný doktorát emeritní profesor Harvard Business School Robert Samuel Kaplan. Profesor Kaplan je přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského účetnictví. Kromě akademických ocenění se jeho práce vyznačuje tím, jak široce a úspěšně byly jeho metody strategického řízení implementovány ve firmách po celém světě včetně ČR. O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Kaplanovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví v listopadu 2019. Z důvodu protiepidemických opatřeních se však slavnostní ceremoniál mohl uskutečnit až později.

Přední světový odborník v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie John A. List navštívil VŠE v květnu 2022. Profesor List byl zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2015. Po celém světě ho proslavila zejména vědecká práce vyznačující se významným přesahem do praxe, kdy je považován za zakladatele tzv. field experimentu (terénní experiment). O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Listovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty v listopadu 2019. Během slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. List s odbornou přednáškou na téma The Voltage Effect: How to Make Good Ideas Great and Great Ideas Scale.

Jean Tirole, francouzský profesor ekonomie, převzal čestný doktorát z rukou rektora doc. Petra Dvořáka v červnu 2022. Jean Tirole patří k nejuznávanějším a nevlivnějším ekonomům současnosti. Před osmi lety mu byla udělena Nobelova cena za ekonomii za výzkum tržních sil a regulací. V roce 2007 byl vyznamenán zlatou medailí Francouzské akademie věd a byl teprve druhým ekonomem, kterému se podařilo získat toto prestižní ocenění. O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Tirolovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů. Během slavnostního ceremoniálu vystoupil prof. Tirole s odbornou přednáškou na téma The Economics of the common good, meritocracy and social justice.

Kromě jiných konferencí a zasedání hostila VŠE na konci letního semestru Zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) a zároveň také Společné zasedání se Slovenskou rektorskou konferencí (SRK). VŠE tak přivítala třicet sedm rektorů a rektorek českých veřejných, státních i soukromých vysokých škol a dvacet dva ze Slovenska. V rámci programu vystoupil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík.
ČKR se během zasedání věnovala tématům jako opatření, která usnadní českým vysokým školám pomoc ukrajinským studentům a Ukrajině, aktuální problematice českého vysokého školství (financování vysokých škol, vízová politika) či možnostem studia zahraničních studentů. Mezi hosty patřil také Ivan Barančík, předseda Národního akreditačního úřadu nebo Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární.

Vysoká škola ekonomická v Praze si uvědomuje důležitost udržení kontaktu s bývalými studenty, a proto pro ně pořádá různorodé aktivity. Nově se mezi ně zařadil i devítijamkový turnaj VŠE Alumni Golf Tour. Pravidelnou akcí, která běží celý akademický rok online i prezenčně, jsou Absolventské středy, cyklus odborných přednášek absolventů pro absolventy.

Jak je zvykem, na podzim a na jaře, se uskutečnil veletrh pracovních příležitostí ŠANCE. Studentům i absolventům se vždy během tří dnů představilo více než sto zaměstnavatelů a byl pro ně připraven také doprovodný program v podobně konzultací CV či pořízení fotografie.

Tradiční kulturní událost VŠE, jejíž pořádání bylo přerušeno koronavirou pandemií, se uskutečnila v dubnu v zaplněné Vencovského aule. V koncertní show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers zazněly hity bigbandového swingu z let 1945-1948.

Sportovní aktivity

Rektorský sportovní den byl příležitostí, jak si odpočinout od studijních povinností, udělat něco pro své tělo a pobavit se se spolužáky a kamarády. Místo výuky, která byla ve středu 27. dubna zrušena, připravila VŠE pro studenty i vyučující sportovní a zábavní program. Kromě sportovních turnajů v tenisu, fotbalu apod. se uskutečnila také procházka pražskými lesoparky nebo sjezd Sázavy. Den vyvrcholil v areálu kolejí Jarov, kde se zároveň uskutečnil první ročník Souboje fakult.Vítězem se stala Fakulta managementu.

Zástupci z řad studentů během roku školu skvěle reprezentovali na řadě různých závodů a soutěží. Za všechny jmenujme alespoň některé. Přeboru vysokých škol ve sportovní gymnastice se zúčastnily dvojice Lukáš Hanousek, Martin Jílek a Růžena Škrobánková, Lucie Schrőtterová. Cvičenci-muži z oddílu pod vedením Miroslava Libry a Jarmily Linkové získali první a druhé místo v individuálních disciplínách.
Na Akademickém mistrovství ČR v biatlonu školu úspěšně reprezentovala Eliška Svobodová z Fakulty informatiky a statistiky. Zvítězila v závodě dvoučlenných smíšených štafet a na druhém místě skončila ve sprintu. Tyto výsledky ji přinesly titul akademické mistryně republiky pro rok 2022. Medaili vybojovala také v závodě s hromadným startem. Společně se dvěma tituly z odloženého AMČR za rok 2021, které se kvůli pandemické situaci konalo až v prosinci, tak získala během tří měsíců celkem čtyři akademické mistrovské tituly.
Mužstvo VŠE obsadilo druhé místo v Univerzitní lize ve florbalu.