Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Průběh akademického roku 2019/2020 byl ovlivněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakázalo s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole kvůli omezení rizika šíření nákazy koronavirem. Během krátké doby přešly všechny fakulty na on-line výuku. Díky mimořádnému úsilí akademických i neakademických pracovníků mohla VŠE dodržet plánovaný harmonogram letního semestru akademického roku. Vedení VŠE si také velmi váží zodpovědného přístupu studentů k plnění studijních povinností i dodržování stanovaných pravidel v této mimořádně složité situaci.

Počty studentů

V roce 2019 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 402 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 2 971, Fakulta podnikohospodářská měla celkem 3 189 studentů, Fakulta informatiky a statistiky 2 496, Národohospodářská fakulta 1 369 a Fakulta managementu 982 studentů. V cizojazyčných programech studovalo celkem 849 studentů.

Personálie

Na Fakultě mezinárodních vztahů a Fakultě managementu se koncem roku 2019 uskutečnila volba děkanů. V obou případech uspěli původní představitelé fakult. Druhé funkční období děkana Fakulty mezinárodních vztahů doc. Josefa Taušera (rozhovor s děkanem zde) a děkana Fakulty managementu doc. Vladislava Bíny (rozhovor s děkanem zde) začalo 1. února 2020 a potrvá do 31. ledna 2024.

Vedení VŠE v akademickém roce 2019/20 poprvé ocenilo nejoblíbenější pedagogy všech šesti fakult. Za FFÚ byl pedagogem roku 2019 vyhlášen Ing. Jan Molín, za FMV doc. Zuzana Stuchlíková, za FPH Ing. David Říha, za FIS Mgr. Milan Bašta, za NF Ing. Michal Mirvald a za FM doc. Peter Pažitný. Ocenění „Pedagog roku“ udělila rektorka jednomu učiteli z každé fakulty na základě návrhu děkanů, který vycházel z hlasování studentů v rámci celoškolské ankety v InSIS. Pro svého oblíbeného učitele hlasovalo celkem 1958 studentů. Ocenění Pedagog roku bude rektorka VŠE pravidelně udělovat vždy počátkem kalendářního roku na základě názoru studentů vyjádřených formou anonymního anketního hlasování.

Emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. byl v červnu 2020 oceněn medailí Aloise Rašína. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Poprvé byla medaile Aloise Rašína udělena v roce 1999.

Foto: Opětovně zvolení děkani; Pedagog roku; Předání medaile Aloise Rašína

Akreditace a ocenění

VŠE úspěšně pokračuje v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business), jehož završení i nadále zůstává jedním z hlavních cílů vedení školy. Dlouhodobým procesem akreditace prochází VŠE již od roku 2016. Po předchozích fázích hodnotícího procesu odeslala VŠE zprávu o dosaženém pokroku, tzv. first Progress Report, kterou akreditační komise přijala a vyzvala k předložení druhé zprávy, tvz. Second Progress Report. Tuto druhou zprávu komise obdržela v květnu 2020.
Akreditační proces AACSB je celoškolským projektem, který je přínosem z hlediska zlepšování kvality a zároveň podporuje týmovou spolupráci mezi vedením školy a fakultami. VŠE v rámci celého akreditačního procesu úzce spolupracuje s britskou mentorkou prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB.

VŠE získala v září 2018 institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika. VŠE byla NAÚ vybrána jako první česká vysoká škola pro zákonem stanovené vnější hodnocení Národním akreditačním úřadem. Jako podklad pro hodnocení vypracovala VŠE sebehodnotící zprávu a poskytla více než 1 000 stran příloh. V červnu 2020 hodnoticí komise navštívila VŠE.

K dobrému jménu každé vysoké školy přispívá umístění v mezinárodně uznávaných žebříčcích. VŠE byla v roce 2019 úspěšná zejména ve dvou prestižních hodnoceních. Bodovala v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject 2020 ve dvou oborech v rámci oblasti vzdělávání Společenské vědy a management (Social Science and Management). V oboru Ekonomie a ekonometrie se umístila mezi nejlépe hodnocenými na 201. – 250. místě a v oboru Účetnictví a finance na 250. – 300. místě.

V žebříčku 95 nejlepších evropských škol European Business Schools Ranking, který pravidelně zveřejňuje Financial Times se VŠE v roce 2019 umístila na 55. místě, o pět míst lépe než rok před tím.

Svou kvalitu potvrdila i Fakulta podnikohospodářská, když úspěšně zakončila reakreditační proces EQUIS, a je tak nadále jedinou českou fakultou s touto prestižní mezinárodní akreditací v oblasti managementu. Fakulta získala akreditaci na další 3 roky. Vysoká škola ekonomická v Praze tak díky FPH zůstává po boku nejlepších byznys škol, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management, University of St. Gallen nebo St. Petersburg University, Graduate School of Management. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 189 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Mezinárodní spolupráce

V oblasti internacionalizace, která je nejsilnější stránkou VŠE (25 % z celkového počtu studentů VŠE byli v roce 2019 cizinci), se VŠE zaměřuje zejména na rozvoj akreditovaných cizojazyčných studijních programů. V roce 2019 probíhala na VŠE výuka tří bakalářských, deseti navazujících magisterských studijních programů a devíti doktorských programů v angličtině. V akademickém roce 2019/2020 bylo v těchto studijních programech zapsáno 892 studentů. V rámci mobilit vyslala VŠE do zahraničí více než 1 000 studentů a přijala více než 1 200 zahraničních studentů, nejvíce z USA.

Oddělení zahraničních styků uspořádalo několik akcí pro zahraniční i domácí studenty. Např. International & Study Abroad Fair, tradiční akci, která je určena všem zájemcům o studium v zahraničí; nebo Orientation Week, během něhož zahraniční studenti poznávají školu a seznamují se s Prahou.

Foto: International & Study Abroad Fair; Orientation Week

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla prioritou implementace Metodiky 2017+. Na VŠE byly řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. Pro rok 2020 bylo pracovníky VŠE podáno celkem 32 návrhů výzkumných projektů GA ČR. Časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers jsou uváděny v informačních službách Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report/Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge a jsou rovněž zařazeny v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Tyto časopisy dlouhodobě přispívají k dobrému jménu českého ekonomického výzkumu v ČR i zahraničí. Časopis CEBR (Central European Business Review) je indexován v databázi Scopus a nově také v Emerging Sources Citation Index (Web of Science).

VŠE v akademickém roce 2019/20 pokračovala ve spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je i nadále Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery jsou společnosti Accenture, ADP, Amazon, Bel Sýry Česko, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, Česká národní banka, E.ON, Hewlett Packard, HOPI, Hospodářská komora, Johnson & Johnson, L´Oréal, Microsoft, MSD, PSN, T-Mobile, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS.

Úzká spolupráce firemních partnerů se studenty pokračuje např. v rámci celoevropsky jedinečného konceptu sdílení vozidel Uniqway, který funguje již druhým rokem. Podmínky pro vznik a fungování carsharingové platformy vytvořily ŠKODA AUTO ČR a ŠKODA AUTO DigiLab, do projektu jsou zapojeni studenti tří pražských univerzit – ČVUT, ČZU a VŠE. Studenti VŠE mají na starosti marketingovou strategii projektu a spravují sociální sítě.

Tradičního veletrhu pracovních příležitostí Šance, který propojuje studenty s praxí a je organizován Rozvojovým a poradenským centrem, se v podzimním zúčastnilo zhruba 120 firem. Během veletrhu mají společnosti příležitost prezentovat se studentům či absolventům a oslovit uchazeče o volné pracovní pozice. Veletrh v jarním termínu neproběhl, kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru byl přesunut na podzim 2020.

xPORT, business accelerator VŠE, realizoval i v uplynulém akademickém roce řadu projektů komerční spolupráce s praxí a významných akcí v této oblasti (Data Festival, Startup Festival, Venture Summit). Specializoval se na oblast B2B projektů a podle toho došlo k úpravě nabídky služeb pro inkubované týmy. Probíhal inkubační program a postakcelerační projekt B2B Stars, který je zaměřen na pomoc s vybudováním sales a marketing kompetencí. Pokračoval tříletý rozvojový projekt OP PPR zaměřený na podporu provozu xPORT a kvalitativní posun jeho služeb. xPORT také realizoval první ročník intenzivního podnikatelského programu xPORT Startup Bootcamp pro studenty z VŠE a z Itálie. Dále se stal globálním partnerem Berkeley Skydeck, který patří mezi pět nejúspěšnějších univerzitních akcelerátorů v USA.

Foto: Uniqway; Šance

Rozvoj VŠE

Vedení VŠE i vedení jednotlivých fakult klade důraz na zvyšování kvality všech činností školy. V akademickém roce 2019/20 mohla VŠE podpořit svůj strategický rozvoj jak prostředky z Institucionálního plánu na roky 2019–2020, tak prostředky z projektu OP VVV Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, který se zaměřuje na vzdělávání pracovníků, podporu výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích, reakreditaci vybraných studijních programů na základě požadavků praxe, internacionalizaci, podporu studentů se specifickými studijními potřebami i rozvoj oblasti kvality a efektivního projektového řízení.

V roce 2019 bylo otevřeno předškolní oddělení Univerzitní mateřské školy v nově upravených prostorách a rozšířena byla i plocha zahrady.

Studentský život, společenské a sportovní aktivity

Na podzim si Česká republika připomínala 30 let od listopadu 1989. Řadu připomínkových akcí uspořádala také VŠE, např. výstavu dobových fotografií, přednášky, diskuzi s tehdejšími studenty apod.

Jediná fakulta VŠE sídlící mimo Prahu a zároveň nejmladší fakulta školy oslavila 26. října 2019 25 let fungování. Oficiálních oslav Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se zúčastnil starosta města, kancléř VŠE, děkani ostatních fakult i stovky studentů, absolventů a přátel fakulty.

V prosinci se v Lucerně uskutečnil Ples VŠE ve stylu Black & White. Během slavnostního večera došlo i na vyhlášení nejlepšího sportovce školy a soutěže Talent VŠE. Studenti tak mají šanci „prodat“ ty schopnosti a úspěchy, jež při studiu tolik nevyniknou. Každoročně obě soutěže ukazují, že na VŠE nestudují jen budoucí nadějní ekonomové, statistikové, účetní či podnikatelé a diplomaté, ale také umělecky a sportovně nadaní mladí lidé. Anketu Sportovec VŠE vyhrála vodní slalomářka Amálie Hilgertová, studentka FMV. Talentovou soutěž ovládla tanečnice Kateřina Romanová z FM se svou sestavou pole dance.

Foto: Výstava připomínající rok 1989; Ples VŠE

VŠE si dlouhodobě zakládá na spolupráci s absolventy a udržení kontaktu s nimi. Proto na podzim proběhl další Absolventský večer, při němž měli absolventi možnost setkat se se spolužáky, vyučujícími i vedením školy. Pravidelně také probíhaly odborné přednášky Absolventská středa. Od jara 2020 mají absolventi k dispozici nový absolventský portál VŠE. Nová kontaktní platforma usnadní komunikaci absolventů se školou a fakultami. Portál slouží absolventům především k udržení kontaktu s univerzitou a spolužáky. Jeho prostřednictvím se mohou zaregistrovat na akce, zjistit novinky o škole, spolupracovat s fakultami nebo navázat kontakt s bývalými spolužáky.

Pandemie koronaviru a vládní opatření proti jeho šíření významně zasáhla do veškerých aktivit v letním semestru. Omezena byla činnost studentských spolků, zrušen byl sportovní rektorský den, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers atd. Volejbalová ligy VŠE musela být předčasně ukončena, odehrálo se pouze podzimní kolo. Vítěznými týmy ročníku 2019/20 se tak stal reprezentační tým žen FPH a reprezentační tým mužů FFÚ. Také první ročník Univerzitní ligy ledního hokeje se nedohrál, nicméně ani výjimečná situace nezabránila vyhlášení mistrů ligy. Pohár Jana Palacha pro vítěze zdvihli nad hlavu členové týmu Engineers Prague, který je složen ze studentů ČVUT, ČZU a VŠE.

Foto: Absolventský večer VŠE; Oslava 25 let Fakulty managementu; Engineers Prague