Ohlédnutí za akademickým rokem 2018/19

V akademickém roce 2018/2019 VŠE pokračovala v implementaci novely zákona o vysokých školách a v ověření nastavených pravidel pro jednotlivé oblasti činnosti. Významným mezníkem bylo podání žádosti a následně obdržení institucionální akreditace pro obě požadované oblasti vzdělávání (ekonomické obory a informatika) v plném rozsahu.

Počty studentů
V roce 2018 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 452 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 2 973, Fakulta podnikohospodářská měla celkem 3 090 studentů, Fakulta informatiky a statistiky 2 462, Národohospodářská fakulta 1 412 a Fakulta managementu 1 025 studentů. V cizojazyčných programech studovalo celkem 607 studentů.
VŠE je – na rozdíl od klasických univerzit – školou monotematicky zaměřenou. V současné době nabízí v češtině 22 bakalářských, 28 magisterských a 16 doktorských studijních programů. Hlavní strategickou prioritou školy je internacionalizace, a proto také nabízíme 3 bakalářské, 10 magisterských a všechny doktorské studijní programy v angličtině.

Personálie
Začátkem září 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc. Prof. Chytil byl do funkce děkana zvolen na jaře Akademickým senátem Národohospodářské fakulty (NF) na čtyřleté období, které končí 30. června 2022. Na postu vystřídal doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc.
NF začátkem akademického roku také představila nové proděkany. Proděkanem pro studium a statutárním zástupcem děkana se stal doc. Miroslav Ševčík, proděkanem pro vědu prof. Vojtěch Krebs, proděkanem pro zahraniční vztahy a PR Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

Na pozici ředitele Centra informatiky byl na základě výběrového řízení v září 2018 jmenován Ing. Milan Nidl, MBA. Ve funkci nahradil RNDr. Karla Nenadála, který se stal na VŠE pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Foto: Inaugurace děkana Národohospodářské fakulty a jmenování ředitele Centra informatiky

Akreditace a ocenění
VŠE obdržela v září 2018 institucionální akreditaci. Díky ní může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů, platná je po dobu deseti let. Institucionální akreditace byla VŠE udělena pro obě požadované oblasti vzdělávání (ekonomické obory a informatika) v plném rozsahu. V rámci institucionální akreditace VŠE zahájila proces akreditací studijních programů.

VŠE také úspěšně pokračuje v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International, jehož završení i nadále zůstává jedním z hlavních cílů vedení školy. Během celého roku 2018 probíhala úzká spolupráce s mentorkou prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB, která vyústila v odeslání iSER (Initial Self Evaluation Report). V září 2018 obdržela VŠE kladné rozhodnutí o přijetí iSER a o tom, že postupuje do 3. fáze hodnotícího procesu. Na jaře 2019 odeslala VŠE aktualizaci sebehodnotící zprávy. Stanovisko a doporučení akreditační komise bude známo na podzim 2019.

K dobrému jménu každé vysoké školy přispívá umístění v mezinárodně uznávaných žebříčcích. VŠE byla v roce 2018 mimořádně úspěšná. V prestižním hodnocení Financial Times European Business School Ranking 2018 se umístila na 60. místě v Evropě. V hodnocení QS World University Ranking se umístila na 201. – 250. místě v oblasti vzdělávání Economic and Econometrics (v rámci České republiky obsadila 2. místo za Univerzitou Karlovou), a v oblasti vzdělávání Accounting and Finance, kde byla VŠE do hodnocení zařazena poprvé, se umístila 201. – 250. místě a v rámci ČR obsadila místo první. V žebříčku Eduniversal Business School Ranking získala VŠE opětovně pět akademických palem za internacionalizaci a byla vyhodnocena jako Best Business School in Eastern Europe.

Mezinárodní spolupráce
Díky mezinárodním oceněním i novým formám spolupráce se zahraničními školami se dlouhodobě daří posilovat prestiž VŠE v mezinárodním akademickém prostředí.
V oblasti internacionalizace, která je nejsilnější stránkou VŠE, se škola zaměřuje zejména na rozvoj akreditovaných cizojazyčných studijních programů. V akademickém roce 2018/2019 probíhala výuka těchto programů na všech pražských fakultách VŠE. V rámci mobilit vyslala VŠE do zahraničí 1 114 studentů a přijala 1 307 zahraničních studentů, nejvíce z USA (478).

Oddělení zahraničních styků uspořádalo devátý tzv. International Week, setkání pracovníků zahraničních oddělení partnerských univerzit, či International & Study Abroad Fair, tradiční akci, která je určena všem zájemcům o studium v zahraničí.

Také se podařilo podepsat další smlouvy o double degree, např. s Otto-Friedrich Universität Bamberg a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě.
Dalším výsledkem úspěšně navázané spolupráce se zahraničím je vznik MBA programu Data & Analytics for Business Management. Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s KPMG a ŠKODA Auto v září spustí první datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě. Do výuky programu se zapojí i prestižní americká univerzita UC Berkeley, se kterou Fakulta informatiky a statistiky VŠE uzavřela partnerství.

Foto: Představení nového MBA programu novinářům

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byly na VŠE řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. V roce 2018 se VŠE zaměřila na přípravu projektů a do grantové soutěže GA ČR bylo pro rok 2019 podáno pracovníky VŠE celkem 36 projektů. Časopisy VŠE Politická ekonomie a Prague Economic Papers jsou uváděny v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report/Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge. Jsou rovněž zařazeny v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus a přispívají tak k dobrému jménu českého ekonomického výzkumu v zahraničí. Úspěchem bylo zařazení časopisu CEBR (Central European Business Review) do databáze Scopus.

VŠE v akademickém roce 2018/19 pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je i nadále Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery v akademickém roce 2018/19 byly společnosti Accenture, ADP, Amazon, Axa, Bel Sýry Česko, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, E.ON, Hewlett Packard, HOPI, Hospodářská komora, L´Oréal, Microsoft, MSD, PSN, T-Mobile, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS.

Z úzké spolupráce firemních partnerů se studenty vzešel například celoevropsky jedinečný koncept sdílení vozidel Uniqway. Podmínky pro vznik a fungování carsharingové platformy vytvořily ŠKODA AUTO ČR a ŠKODA AUTO DigiLab, do projektu jsou zapojeni studenti tří pražských univerzit – ČVUT, ČZU a VŠE. Studenti VŠE mají na starosti marketingovou strategii projektu a spravují sociální sítě.

Již tradičního veletrhu pracovních příležitostí Šance, který propojuje studenty s praxí a je organizován Rozvojovým a poradenským centrem, se v podzimním i jarním termínu zúčastnilo zhruba 120 firem. Během veletrhu mají společnosti příležitost prezentovat se studentům či absolventům a oslovit uchazeče o volné pracovní pozice.

Foto: Tisková konference u příležitosti spuštění projektu Uniqway a veletrh Šance

Rozvoj VŠE
Vedení VŠE i vedení jednotlivých fakult klade důraz na zvyšování kvality všech činností školy. V akademickém roce 2018/2019 mohla VŠE využít pro svůj strategický rozvoj prostředky z projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze se zaměřuje na vzdělávání pracovníků, podporu výuky zaměřené na podnikatelství a moderní metody, předměty v cizích jazycích, reakreditaci vybraných studijních programů na základě požadavků praxe, internacionalizaci, podporu studentů se specifickými studijními potřebami i rozvoj oblasti kvality, efektivního a projektového řízení. VŠE se v roce 2018 stala příjemcem podpory i z dalšího programu OP VVV s názvem POROST – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze. Díky tomuto projektu se podařilo zlepšit kvalitu studijního prostředí (zejména vybavení učeben) v tzv. Staré budově VŠE, jež významně zaostávala za moderním vybavením ostatních výukových prostor na VŠE.

Úspěšně byl dokončen projekt Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator, který umožnil rozšířit prostorové kapacity podnikatelského inkubátoru VŠE na Jarově o více než 1 000 m2 i vybavit nové prostory nábytkem a výpočetní technikou. xPORT kromě poskytování komplexní podpory začínajícím podnikatelům pořádá např. KPMG Data Festival a Rohlik.cz Startup Festival, největší startupovou akci svého druhu v Praze.

Výraznou a zásadní změnu doznal na podzim 2018 web VŠE. Škola, všechny fakulty i pracoviště přešly na nové webové stránky. Celkem se jednalo o téměř 200 webů, které prošly zásadní přeměnou designu i struktury. Nová platforma nahradila původní web z roku 2008, který již nevyhovoval aktuálním uživatelským požadavkům a trendům.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se rozhodla podpořit studentskou iniciativu a po úspěchu na kolejích Jarov spustila provoz automatu na filtrovanou vodu Filtermac i přímo v areálu školy. VŠE se tak stala první univerzitou v České republice, která nabízí alternativu k balené vodě jak na kolejích, tak i přímo v areálu školy.

Foto: Rozšíření prostor xPORTu VŠE a začátek provozu Filtermacu

Studentský život, společenské a sportovní aktivity
VŠE si v uplynulém akademickém roce připomněla 50 let, které uplynuly od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Během Palachova týdne došlo v areálu na Žižkově ke slavnostnímu odhalení pamětní desky bývalého studenta VŠE Jana Palacha. Dalším generacím studentů bude připomínat jeho odkaz. Při té příležitosti byl také nově pojmenován jeden z prostorů na VŠE, nese jméno právě Jana Palacha, symbolu odboje proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

Spolužáci Jana Palacha iniciovali umístění pamětní desky také v areálu kolejí Jarov. Odhalení pamětní desky Jana Palacha na Jarově a symbolický křest nově pojmenovaných budov studentských kolejí proběhly 27. března 2019 za účasti spolužáků Jana Palacha i synů významného ekonoma Pavla Eislera. Koleje na Jarově se nově jmenují Palachova, Eislerova a Thalerova.

V rámci připomínky padesáti let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následných událostí proběhly na VŠE mimo jiné i tyto aktivity:
Vydání studentského časopisu iList spolu s reprintem časopisu z roku 1969
Promítání filmu Jan Palach a diskuze s jeho spolužáky

Studenti VŠE uspěli v řadě mezinárodních soutěží a studentské organizace VŠE zorganizovaly stovky úspěšných akcí, které přispěly k rozvoji akademického prostředí na VŠE. Činnost studentských organizací je podporována z Grantu rektora a České spořitelny.

V průběhu roku se konaly různé kulturní či sportovní akce, např. studentský festival VŠEFEST, Ples VŠE, rektorský sportovní den, VŠE hledá talent atd. Největší talent v soutěži prokázala Marie Dvořáková, která se svým tanečním partnerem předvedla akrobatický rock’n’roll. Titul pro nejlepšího sportovce VŠE získal David Schweiner (plážový volejbal). Hokejový tým Engineers Prague uspěl v Pekingu na Světovém poháru univerzit. Tým složený z hráčů ČVUT, ČZU a VŠE vybojoval druhé místo.

VŠE neopomíná ani své absolventy, dlouhodobě s nimi spolupracuje a komunikuje. I v akademickém roce 2018/19 probíhala pravidelná setkání a diskuze na aktuální témata, Absolventské středy. K prohloubení spolupráce s absolventy a k navázání dlouhodobého kontaktu byl založen Klub absolventů, jeho členové mají řadu výhod. Na dřívější tradici Dne s VŠE navázal na podzim 2018 Absolventský večer VŠE. Společenské akce s odborným a společenským programem se zúčastnilo 1 043 absolventů a zaměstnanců školy.

Foto: Odhalení pamětní desky Jana Palacha na Žižkově a na Jarově